Innovid


Work Space

 Location: Sapir Tower 32th Floor, Tel Aviv
Size: 1570 sq.m
Finished: 2020

Photos: Yoav Peled

Team: Adi Kooperly, Sharon Sapan, Eran Naim